لینکهای شهر ارومیه و استان آذربا یجان غربی

 

لینکهای شهر ارومیه و استان آذربا یجان غربی

  

اتاق بازرگانی ارومیه 

سيماي مركز آذربايجان غربي 

دانشگاه ارومیه 

شهرداری ارومیه 

فرودگاه ارومیه 

فرمانداری ارومیه 

نمایشگاه بین المللی ارومیه 

اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي 

ویکی ارومیه 

وب سایت استانداری آذربایجان غربی