ميانگذر درياچه اروميه

 

پروژه در سه بخش اصلی پل ميانگذر، پل آبگذر و حفاظت و بهسازی خاكريز آغاز به كار نمود. انجام بی‌وقفه مراحل مهندسی، تدارك و ساخت پل ميانگذر برای برقراری عبور و مهندسی پل آبگذر و خاكريز تا تحويل و تأييد مهندسی تفصيلی، به منظور ايجاد مبانی مهندسی دقيق برای فعاليت‌های آتی موضوع پيمان پروژه بودند. در مرحله مهندسی نظارت عاليه و تحويل خدمات مراحل مطالعات، مهندسی پايه و تفصيلی و مهندسی ساخت انجام شده توس پيمانكار برعهده ايرمكو قرار گرفت كه بررسی و نهايی‌سازی مدارك توليدی توسط پيمانكار، با تجهيز گروه كارشناسی در ايران و دانمارك انجام می‌گردد. با تصويب مهندسی پايه پل ميانگذر، طرح پلی با عرشه فلزی- بتنی با دو مسير مجزای رفت و برگشت خودرو هر كدام با دو باند و مسير عبور راه‌آهن در بين دو مسير خودرو برای ادامه پروژه نهايی گرديد.

اين پل در دريا بر روی پايه‌هايی مستقر بر روی 18 كيسون قرار می‌گيرد كه با شمع‌های فولادي عمودی و مايل (جمعاً به طول 35 كيلومتر و وزن 12 هزار تن) به بستر درياچه متصل می‌شوند و دو انتهای آن نيز بر روی دو كوله بتنی كه بر روی شمع‌های فولادی بنا گرديده‌اند قرار می‌گيرد. عرض دهانه‌های ميانگذر 55، 70 و در دهانه ميانی 100 متر است. در مراحل تدارك و ساخت نيز نظارت بر فعاليت‌های پيمانكار با تجهيز گروه نظارت و راهبری در كارگاه پروژه و ايرمكو تهران انجام‌ می‌پذيرد تدارك قريب به 14هزار تن شمع فولادی، 12 هزار تن آرماتور ساده و ضدزنگ، 16هزار تن ورق فولادی با ضخامت‌های مختلف و بسياری اقلام ديگر عموماً با منشاء خارجی در مدت اجرای پروژه صورت گرفته است. كيسون‌هايی بتنی كه پايه‌های بتنی پل بر روی آن بنا می‌شوند در خشكی ساخته شده و پس از آب‌اندازی در محل خود با شمع‌های فولادی نصب می‌گردند.پس از پايان عمليات ساخت پايه‌ها، قطعات فولادی عرشه كه در اروميه و تبريز ساخته می‌شوند به كارگاه حمل شده و با استفاده از سيستم جكينگ بر روی ريل بر روی پايه ها نصب می‌شوند. قوس ميانی نيز بر روی بارج به ميان درياچه حمل شده و با جك‌های كابلی بر روی پايه‌های پل استقرار می‌يابند. در آخرين مرحله نيز عرشه بتن‌ريزی گرديده و با انجام عمليات تكميلی همچون آسفالت، نصب علايم و روشنايی پل آماده عبور خواهد شد.

 

خاک ریزی این میانگذر بعد از انقلاب ۱۳۵۷ شروع شد. حالا بعد از چندین سال از شروع احداث پل میانگذر گذشته و موفق شدند یک باند پل را در اوایل ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) برای وسایل نقلیه سبک و باند دوم در سال ۱۳۸۹  (۲۰۱۰) به بهره برداری برسانند.

 


كارفرما: وزارت راه و ترابری مجری طرح شهيد كلانتری خدمات:مشاور كارفرما نظارت بر عمليات ساخت مشخصات ميانگذر:

طول كل: 1744متر

عرض كل: 7 /26 متر

حداكثر ارتفاع از سطح درياچه: 12متر

تعداد دهانه‌های پل: 19

دهانه طول قوس ميانی: 100 متر

عرض پل: 27/5 متر دوره اجرا: 1381-1386

 

 

 

 

ضرب المثلهاي مردم اروميه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

برخي از ضرب المثلهاي مردم اروميه

1-چوريي آت دريايا ، باليق بولمسه ، خالق بولر.ترجمه: نان را بينداز به دريا ، اگر ماهي قدرش نداند ،خدا مي داند.

تقريبا مفهوم اين بيت سعدي:

تو نيكي مي كن و در دجله انداز                           كه ايزد در بيابانت دهد باز

 

2-چولمك دغير لانوب دواغين تا پوپ: ديزي چرخيده ، سر پوشش را يافته (در مواقعي گفته مي شود كه دو زوج يا دو رفيق همسان و همفكر باشند.)

3-ديل ياراسي ساغالماز: زخم زبان التيام پذير نيست.

4-هله ها راسين گورميسن؟ : حالا كجايش را ديدي؟.

5-دوس داشي يامان اولي :سنگ دوست سخت آزارنده است.

6-قولاخ آسان اوزسوزون ايشيدر:هر كه گوش وايسته حرف خود را ميشنود.

7-كور الله دان نه ايستر؟ايكي گوز، براي ايري بري دوز:كور از خدا چه مي خواهد؟

دو تا چشم يكي كج و يكي راست.

 

8-قاپوني باغلا ،قونشويا تهمت ورما: درت را ببند و همسايه ات را متهم نكن.

9-اوزي يخيلان آغلاماز : خود زمين خورده نمي گيرد.

10-الله بو الي او اله محتاج ايلمه سين:خدا اين دست را به دست محتاج نكند.                    

11-مين ميثقال گوزليقدان ، بير ميثقال بخت ياخچي در : از هزار مثقال زيبايي  يك مثقال شانس بهتر است .

12-چوريي طباقدا ، سويي كوزده ده گوروب : نان را در طبق و آب را در كورزه ديده، يعني ناز پرورده است

13-چوريي وير چوركيچه، بير چورك ده آرتيق وير : نان را به نانوا بده و يكي هم اضافه كن ، يعني ؛ كار را به كاردان بسپار و اضافه مزد بده.

 

14-آراندا بو غدادان اولدي باغداددا خرما دان : در آران از گندم محروم شد و در بغداد از خرما . يعني ؛ از اينجا رانده و از آنجا مانده.

  15- ايو داناسي اوكوز اولماز : گوساله خانه زاد  گاو نمي شه ، در مواردي گفته مي شود كه بچه هاي ناز پروردۀ خانه در بزرگسالگي بيكاره باشند .

16-ير برگ اولندا اوكوز اوكوز دن گورر اگر زمين شخم سخت باشد گاو ها تقصير را از همديگر مي بينند .

17-گوني  پاچادا ، سويي كوزه ده گوروب : آفتاب را در باج و آب را در كوزه ديده ، در مواردي گفته مي شود كه بچه هاي ناز پرورده  همه چيز را آماده ديده است .

18-فلان كس كولگلي دي :فلاني سايه دار است ، در مواردي گفته مي شود فلاني خير و دستگير درد مندان باشد .

19-قاني قاننان  يومازلار:خون را با خون نمي شويند ،در مواردي كه بخواهند در ميان دو طرفين دعوا اصلاح كنند .

20- هر نه سالسان آشيان او گلر قاشقيان : هر چه بريزي به آشت همان مي آيد به قاشقت ، در مفهوم ، از مكافات عمل غافل نشو .

21- ايلان هر يره ايري گتسه اوز يوواسنا دوز گدر : در مواردي گفته مي شود كه شخص كه شحص به نزديكانش نارو نزند و خيانت نكند .

 

ترجمه : مار به هر كجا كج برود به لانۀ خودش  راست مي رود .

22- قلش ياراسي گدر ، ديل ياراسي گتمز .: زخم شمشير بهبود مي يابد  اما زخم زبان التيام پذير نيست .

23- آجين دين ايماني اولماز :آدم گرسنه دين و ايمان سرش نمي شه .

24- توخون آجدان خبري اولماز : سير از گرسنه خبر ندارد.

25-گلين اوينيامير ،دير اوتاق ايريدي : عروس نمي تواند برقصد، مي گويد اتاق كج است .

 

 

26- چولمك ديغيلانيپ قاپاغينه تاپيپ : قابلمه غلت خورده و درب خودش را پيدا كرده. به مفهوم اينكه يك زوج و يا دو دوست مكمل.

27-كويله باليخ ايستينين گرك بليننن اشاغيسه سودا الا: هوس گوشت ماهى مستلزم بودن پايين تنه در اب.

28- تولكه بيردا دورت دوارله باغا گيرمز : روباه ديگر وارد باغ چهار ديوارى نمى شود.

 

29- خوروز يوخويده سحر آچيلميرده : بدون خروس سحر نمى شد.

30- تنبل تى بيرله الار : تنبل ها با فكرند. به اين مفهوم كه تنبل ها راه و حل هاى مختلف مى دهند كه از زير بار كار در بروند.

31- آج تويوخ يوخودا داره گورعر: مرغ گرسنه در خواب علوفه لذيذ مى بيند.

 

32- قيشدا بستان اكن چوخ اولار : خيلى ها در فصل زمستان بستان مى كارند.

33- تولكه تولكيه بويورور و تولكوده قويروغونا: روباه به روباه مى فرمايد و ان يكى روباه به دمش.

34- قونشونون ايشيغنا اومود اولان قارننيخدا قالار : به اميد نور همسايه بودن تو را در تاريكى مى گذارد.

 

35- قونشويا اومود اولان شامسيز قالار : به اميد همسايه باشيد بدون شام مى مانيد.

36- پيس قونشه آدامه هجات صاحابه الر : همسايه بد ادم را صاحب ابزار و وسيله مى كند.

37- قوناغ قوناغه ايستمز و اوصاحابه هيچ برينه : مهما ن از مهمان خوشش نمى آيد و صاحب خانه از هيچ كدام.

 

38- آغانين ماله چيخاندا نوكرين جانه چيخار: نوكره جون مى كنه اگر ارباب اموالى را از دست بدهد.